Privacy AVG

Privacyverklaring

Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK). De NBvK respecteert en beschermt de privacy van haar leden. Zij spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met AVG, overige wetten en richtlijnen.

Persoonsgegevens en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer maar ook een emailadres en een geboortedatum. Alles wat met een persoonsgegevens kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar ook het onderhouden van een ledenadministratie, het maken van selecties voor een regionaal initiatief, het aanpassen van adresgegevens en zo voorts

Ten behoeve van de dienstverlening van de NBVK worden de volgende categorieën gegevens verwerkt:

 1. naam, adres en woonplaatsgegevens 
 2. geboortedatum; 
 3. geslacht; 
 4. correspondentieadres; 
 5. telefoon-, e-mail en internetgegevens; 
 6. bankrekeningnummer; 
 7. opleidingsgegevens; 
 8. lidmaatschapsnummer; 
 9. ingangsdatum lidmaatschap; 
 10. soort lidmaatschap; 
 11. kringlidmaatschap; 
 12. praktijkadresgegevens; 
 13. inschrijving in de registers; 
 14. nummer van de AGB-registratie;
 15. financieel-administratieve gegevens; 
 16. vragen aan/contacten met de helpdesk;
 17. nummer van de KCKZ-registratie;
 18. gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten, inclusief de bewijsstukken. 
 19. gegevens over de werkgever van leden. 

De wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door de NBvK wordt in de regel gevonden in de lidmaatschapsovereenkomst die zij sluit met haar leden en de dienstverlening die daaruit voortvloeit. Indien dit niet mogelijk is, wordt toestemming gevraagd voor de verwerking. Deze toestemming kan op elk gewenst moment weer ingetrokken worden. Dit kan gevolgen hebben voor andere wettelijke verplichtingen van de NBvK en mogelijk voor het lidmaatschap. Ook van niet-leden verwerkt de NBVK gegevens:

 1. NAW gegevens 
 2. Bankgegevens 
 3. Aankoopgeschiedenis 

De wettelijke grondslag voor deze verwerking wordt gevonden in de zakelijke relatie en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten.

Positie NBvK

De verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging NBvK wordt verzorgd door de het bestuur van de NBvK, die hierin optreedt als verantwoordelijke.

Doel persoonsregistratie

 1. Het hoofddoel van de persoonsregistratie van de leden van de NBvK is om de dienstverlening aan en de belangenbehartiging van de leden te kunnen uitoefenen met behulp van het samenstellen en onderhouden van bestanden van leden van de vereniging.
 2. Het hoofddoel van de opleidingsgegevens is de verloskundige bij te scholen via onder andere nascholing, cursussen, trainingen, e-learning. 
 3. Het hoofddoel van de registratie van de helpdesk van de NBvK is vragen van leden te beantwoorden.
 4. Nevendoelstellingen van de persoonsregistratie van de leden van de NBvK zijn: 
  1. het financieel afhandelen van de contributieverplichting van de leden; 
  2. het toezenden van verenigingsinformatie aan de leden; 
  3. het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen. 

Van verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van o.a. de ledenadministratie en zakelijke relaties door de NBvK buiten de Europese Economische Ruimte is geen sprake.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van de leden worden bewaard gedurende het lidmaatschap van de NBvK. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens niet langer bewaard en worden deze verwijderd zodra dit mogelijk is gelet op de wettelijke verplichtingen, denk aan de verantwoording aan de accountant en de Belastingdienst. Deze laatste bewaartermijnen gelden eveneens voor de gegevens van niet-leden.

Privacy verplichtingen NBvK

De NBvK beschikt over een register van verwerkingen. Dit register kan geraadpleegd worden. De NBvK sluit verwerkersovereenkomsten af met haar verwerkers. De NBvK heeft voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de onder haar verantwoordelijkheid verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Rechten van betrokkenen 

Betrokkenen, de personen van wie wij gegevens verwerken hebben de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage in opgeslagen persoonsgegevens.
 2. Het recht op correctie van de persoonsgegevens. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, kan een verzoek tot wijziging of aanvulling worden ingediend. 
 3. Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Hieraan geven wij terstond gehoor tenzij het verzoek tot verwijdering een conflict oplevert met andere wettelijke verplichtingen. 
 4. Het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens. 
 5. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. 
 6. Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Cookies

Op de website van de NBvK wordt gewerkt met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site en om gemakkelijk verbindingen te leggen naar andere platforms die mogelijk van belang zijn voor onze leden, zoals Facebook.

Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij eerste bezoek of via de instellingen van de gebruikte browser. 

Wijziging

Wijzigingen van deze verklaring worden aangebracht door het bestuur van de NBvK.

Vragen

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de NBvK of voor uitoefening van een van uw rechten kunt u terecht bij: privacy@nbvk.nu.