ZZP’er

Wettelijke Kwaliteitsverantwoording 2018- 2019: HOE?

Maart 2019

Hoe maakt een ZZP-er in de kraamzorg zelf haar kwaliteit zichtbaar:

Bijna alle zzp-ers die actief zijn in de kraamzorg hebben afgelopen week een brief gekregen van het Zorginstituut. Zij worden opgeroepen om mee te doen aan de kwaliteitsverantwoording. Wij merken in onze achterban dat dit nog her en der wat vragen geeft. Hierbij informeren wij jullie over deze kwestie.

Waarom kwaliteitsverantwoording?  

Eis van de overheid dus wettelijk verplicht

Zorg moet effectief, veilig en op tijd zijn

Cliënten moeten kunnen vergelijken om zo te kunnen kiezen

Gaat om zorg waar iedereen recht op heeft op basis van de Zorgverzekeringswet/Wet Langdurige zorg

Publieke gefinanciërde zorg

Effect van kwaliteitsverantwoording:

Zorgaanbieders maken inzichtelijk welke kwaliteit zij bieden

Zorgvragers/cliënten kunnen kiezen

Hoe je ook werkt je zal aan het zorginstituut moeten laten weten, hoe jij je kwaliteit inzichtelijk maakt.  Dat kan door:

1Jouw kwaliteitsgegevens via DESAN door te geven, DESAN geeft ze door aan het Zorginstituut.

2Via een kraamzorgorganisatie die jouw kwaliteitsgegevens verzamelt (via jou) en doorgeeft aan het Zorginstituut.Mocht je het via deze weg regelen dan moet je een mail te sturen aan het Zorginstituut hoe jij de aanlevering hebt geregeld met de organisaties waar je mee samenwerkt.

Stuur een mail naar: transparantiekalender@zinl.nlmet vermelding:

Naam, het referentienummer in de brief van het zorginstituut en de reden dat je niet  persoonlijk aanmeldt.

LET OP! Dit is nieuwe informatie! Er is veel onduidelijkheid hierover geweest in het veld. Navraag door de NBVK bij het Zorginstituut heeft duidelijkheid gegeven en zul je dus ten alle tijde moeten laten weten aan het  Zorginstituut hoe en via wie jij je kwaliteitsgegevens aanlevert. 

Wij adviseren zoveel mogelijk zelf de regie te houden over jouw kwaliteitsverantwoording, goede en volledige afspraken te maken over hoe en wat met de kraamzorgorganisaties waar je eventueel als onderaannemer werkt en op te blijven letten of je aan alle fiscale wetgeving blijft voldoen.

1Werk je rechtstreeks voor kraamvrouwenen krijg je via hun betaald via resitutie of verzekeraar dan zul je zelf al je gevens moeten verzamelen en deze via DESAN aanleveren bij het Zorginstituut. In het Handboek2017- 2018 staat beschreven hoe en wat je moet doen. Je kunt voor technische vragen terecht bij de helpdesk van DESAN, contactgevens staan in de mail van DESAN die je ontvangt nadat je je daar hebt aangemeld. Ben je in 2018 betaald lid geworden van de NBvK of was je al betaald lid, dan heb je in februari via de NBvK de link, informatie en het handboek gekregen. De kosten en informatie over het aanleveren van de gegevens  zit in het betaald lidmaatschap.

Als je geen betaald lid bent, zul je dit dus zelf moeten doen via DESAN. Hoe je je daar kunt melden, lees je in de brief die je van van het Zorginstituut hebt gekregen.

2 Samenwerking met kraamzorgorganisaties

De meeste zzp-ers hebben een eigen klantenkring die bestaat uit zwangeren en kraamvrouwen die zelf een zzp-er zoeken voor de kraamtijd (en bevalling) en met jou in contact komen via mond tot mond reclame, internet (jouw website/facebook/LinkedIn etc), de verloskundige of de verzekeraar.

Omdat het voor zzp-ers tot nu toe onmogelijk is om zelf rechtstreeks via een contract aan een verzekeraar te declareren en de meeste kraamvrouwen geen restutiepolis hebben, werken zzp-ers samen met kraamzorgorganisaties. De zzp-ers vraagt haar client zich in te schrijven bij een kraamzorgorganisatie en de kraamzorgorganisatie declareert aan de verzekeraar. De zzp-er declareert aan de kraamzorgzorgorganisatie en werkt zo als onderaannemer. Verder “doet” de zzp-er al het werk van intake tot aan zorgverlening. Soms kan zij terugvallen op het personeel van de organisatie als zij ongewild toch niet kan werken in het gezin maar meestal regelt zij ook zelf haar vervanging.

Er zijn ook zzp-ers die geen eigen kraamgezinnen onderbrengen bij kraamzorgorganisaties maar enkel als soort oproepkracht samenwerken met deze organisaties. Zij kennen de kraamgezinnen waar ze ingezet worden dus niet van te voren. Deze gezinnen weten vaak niet dat zij een zzp-er kunnen krijgen wanneer ze zich hebben ingeschreven voor kraamzorg. Er zijn erg veel twijfels of deze vorm van werken als zzp-er wordt geodgekeurd door de belastingdienst. Het lijkt erg veel op werken in loondienst en in het verleden zijn deze constructies door de rechter aangemerkt als verkapt loondienst. Met alle nare gevolgen vandien.

In principe hoef je van het Zorginstituut en conform de afspraken in de sector de zorgen die je via kraamzorgorganisaties werkt niet aan het Zorginstituut aanteleveren. Dit is zo vastgelegd in de afspraken in de sector. Wordt je als ZZP’er ingezet via kraamzorgorganisaties dan, kan je er dus voor kiezen om in plaats van rechstreekse aanlevdering met de betreffende organisaties afspraken te maken over de kwaliteitsverantwoording via de organisaties.

Je zult dan wel gegevens moeten vastleggen en deze aanleveren aan de betreffende organisatie en moeten doorgeven aan het Zorginstituut dat je dat doet. Daarvoor moet je dus goede en volledige afspraken gemaakt hebben met de kraamzorgorganisaties. Mocht je het via deze weg regelen dan moet je een mail te sturen aan het Zorginstituut hoe jij de aanlevering hebt geregeld met de organisaties waar je mee samenwerkt. Stuur een mail naar: ransparantiekalender@zinl.nlmet met  vermelding van naam, het referentienummer uit de brief van het zorginstituut en de reden dat je niet  persoonlijk aanmeldt.

3 Declareer je zowel rechtstreeks aan kraamvrouwen, als aan kraamzorgorganisaties:

In dat geval hoef je alleen de door jou rechtstreeks gedeclareerde zorgen (zie punt 1) bij Zorginstituut aan te leveren (via DESAN) en  de overige zorgen worden dan door de betreffende kraamzorgorganisatie verantwoord aan het Zorginstituut. Voorwaarde is natuurlijk ook hier dat je goede en volledige afspraken hebt gemaakt over hoe jij je kwaliteitsgegevens aanlevert aan de kraamzorgorganisaties.

Advies NBvK :

Lever gewoon alles zelf aan via DESAN en voldoe aan zorgwetgeving & belastingwetgeving

Werk je via organisaties die voor jou zorg in koopt bij een zorgverzekeraar (bijvoorbeeld Kraamzorg1op1)  of waar je als onderaannemer mee samenwerkt dan kun je kiezen om deze zorgen ook zelf aan te leveren of de gegevens van deze zorgen door hun aan te laten leveren.   Maak in je samenwerkingovereenkomst altijd duidelijke schriftelijke afspraken dat de organisatie in deze de kwaliteitsverantwoording op zich neemt richting Zichtbare Zorg. En maak afspraken hoe jij de gevens bij hun aanlevert.

Wij merken dat kraamzorgorganisaties in hun advies aan ZZP-ers zeggen dat ze “niets” hoeven te doen omdat de kraamzorgorganisatie sowieso altijd te kwaliteitsveranwoording  doen omdat zij daar toe verplicht zijn door wet maar ook contracten met verzekeraars.

Maar weet dat jij verplicht om aan het Zorginstituur duidelijk te maken dat jij de kwaliteitsgegevens aan hun aanlevert.

Zover wij weten zijn daar op dit moment geen vaste afspraken of procedures voor. ZZp-er horen enkel: het is geregeld, je hoeft niets te doen.

Dat klopt dus niet. Daarom raden we je aan toch via DESAN jouw kwaliteitsgegevens voor de door jouw geleverde zorg aanteleveren. Zo voldoe je zeker aan de wet en daarbij maak je ook aan je opdrachtgevers, of het nu de kraamzorgorganisaties, de verzekeraars of de kraamvrouwen zijn duidelijk hoe de kwaliteit is die jij levert.

Daarnaast kan je ook aan de belastingdienst duidelijk maken dat je daadwerkelijk als zelfstandige werkt en niet als een verkapte oproepkracht. Dat mag namelijk niet volgens fiscale wetgeving.

Dus let er op dat je werkt als een echte zzp-er en niet als een kraamverzorgende in “verkapt dienstverband” en stem goed af met je bealstingadviseur en/of belastingsdienst.